Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska - Sp. z o. o. powstała w dniu 01.05.2002 r. na bazie działającego do tego czasu Pasłęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Założycielem Spółki jest Miasto i Gmina Pasłęk.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.270.767,43 zł.

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pasłęk, udzielone decyzją Zarządu Miejskiego w Pasłęku w dniu 30 kwietnia 2002 r.

Przedsiębiorstwo eksploatuje 262,39 km sieci wodociągowej oraz 85,61 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pasłęk. PUW-K rocznie dostarcza odbiorcom około 600 tys.m3 wody do picia.
Woda podawana przez Pasłęckie Wodociągi jest ujmowana i uzdatniana w czterech Stacjach Uzdatniania Wody:

  • SUW Pasłęk - o wydajności - 2100 m3/d
  • SUW Surowe - o wydajności - 500 m3/d
  • SUW Anglity - o wydajności - 250 m3/d
  • SUW Krasin - o wydajności - 300 m3/d

Woda ujmowana jest z pokładów czwartorzędowych. Charakteryzuje się podwyższoną zawartością żelaza, manganu i amoniaku oraz barwą i mętnością. W sieci woda podlega uzdatnianiu w klasycznych układach technologicznych. W trzech Stacjach Uzdatniania Wody są to zamknięte filtry ciśnieniowe, natomiast w stacji w Anglitach stosowane są otwarte piaskowe filtry powolne.

Jakość produkowanej przez Spółkę wody ze wszystkich stacji jest zgodna z obowiązującymi normami.
Przedsiębiorstwo posiada nowoczesny system monitoringu procesów produkcyjnych i przesyłowych pozwalających na błyskawiczne akcje umożliwiające natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesach, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Spółka eksploatuje również trzy oczyszczalnie ścieków: w Pasłęku, Kroninie i Kwitajnach. Rocznie oczyszczalnie odbierają, oczyszczają i odprowadzają do środowiska około 440 tys. m3 oczyszczonych ścieków.
Z powodu zróżnicowania topograficznego terenu miasta i gminy Pasłęk na sieci działa 67 przepompowni ścieków.
Przepustowość oczyszczalni ścieków w Pasłęku wynosi 1750 m3/d, w Kroninie 14 m3/d i w Kwitajnach 24,6 m3/d.

Ścieki oczyszczone z PUW-K w Pasłęku odprowadzane są do rzeki Wąskiej wpadającej do jeziora Drużno będącego rezerwatem przyrody. Rezerwat przyrody „Jezioro Drużno” od 2004 r. jest częścią obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, na terenie którego stwierdzono występowanie ponad 230 gatunków ptaków w tym ponad 130 gniazdujących. Jakość ścieków oczyszczonych spełnia warunki określone w obowiązujących pozwoleniach wodno-prawnych oraz przepisach prawa.

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Sp. z o. o. należy do Pomorskiego Forum Wodociągowego oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

 

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2021 r.