Regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych dowożonych ze zbiorników bezodpływowych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków na stację zlewną oczyszczalni ścieków w Pasłęku przy ul. Dolnej (plik w formacie PDF)

Załącznik nr 1 - Świadectwo pochodzenia i dostawy nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (plik w formacie PDF)

Załącznik nr 2 - Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz zasady dopłaty za ich przekroczenie (plik w formacie PDF)

Załącznik nr 3 - Instrukcja korzystania ze stacji zlewnej (plik w formacie PDF)

Załącznik nr 4 - Protokół poboru próby kontrolnej nieczystości ciekłych z wozu asenizacyjnego (plik w formacie PDF)