Zakończona została realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka Pasłęcka - Kielminek w Gminie Pasłęk”. W ramach tego zadania powstało łącznie 1608 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1562 m rurociągu kanalizacyjnego tłocznego oraz 4 strefowe przepompownie ścieków.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” s.c. Waldemar Baran, Mirosław Jankowski z Lidzbarka Warmińskiego. Koszt wykonania robót wyniósł 3.556.303,11 zł brutto.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, tj. kosztów netto wykonania robót budowlanych i wyniesie 1.839.736,31 zł. Zadanie zostało również wsparte przez Gminę Pasłęk środkami finansowymi w wysokości 2.034.000,00 zł.

logo prow